You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ogólne warunki sprzedaży (CS)

Všeobecné podmínky kupních smluv/smluv o dodávkách/poskytování služeb uzavíraných společností thyssenkrupp Materials Poland S.A. se sídlem v Toruni – verze platná od 16. října 2017, nahrazující verzi platnou od 10. května 2013

Všeobecné podmínky kupních smluv/smluv o dodávkách/poskytování služeb

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky prodeje/dodávek/poskytování služeb se uplatňují na všechny smlouvy, na základě nichž thyssenkrupp Materials Poland S.A. prodává zboží a/nebo poskytuje služby.

2. Pojmy použité v další části těchto všeobecných podmínek mají následující význam:

- Prodejce - thyssenkrupp Materials Poland S.A. se sídlem v Toruni (tkMP S.A.);

- Kupující – subjekt nakupující zboží a/nebo služby (zákazník tkMP S.A.);

- VPP – tyto Všeobecné podmínky kupních smluv/smluv o dodávkách/poskytování služeb uzavíraných společností thyssenkrupp Materials Poland S.A. se sídlem v Toruni;     

3. VPP jsou kompletní a jedinou smluvní úpravou závaznou pro strany v rozsahu prodeje/dodávek zboží a/nebo poskytování služeb. Veškeré jiné úpravy (všeobecné podmínky apod.) uplatňované Kupujícím neplatí.

4. Ustanovení VPP mohou být změněny pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. Uzavření zvláštní kupní smlouvy/smlouvy o dodávkách/poskytování služeb nebo rámcové smlouvy vylučuje uplatnění VPP pouze v rozsahu, který v ní byl ujednán jinak. V rozsahu neupraveném shora uvedenými smlouvami platí VPP.

II. Uzavření smlouvy

1. Základem pro uzavření individuální smlouvy je objednávka Kupujícího podaná v reakci na nabídku Prodejce. V případě jakékoliv změny v rozsahu obsahu nabídky nebo zavedení do objednávky výhrad Kupujícího, bude smlouva uzavřena teprve v okamžiku, kdy Prodejce potvrdí přijetí objednávky se změnami nebo výhradami. Absence potvrzení takové objednávky je totožná s tím, že smlouva uzavřena nebyla. Strany vylučují veškeré možnosti mlčenlivého (tichého) uzavření smlouvy vyplývající z platné legislativy.

2. V případě, že Kupující podá objednávku bez dřívějšího obdržení nabídky (např. na základě pozvání k vyjednávání apod.), je k uzavření smlouvy nezbytné potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodejce. Ustanovení odstavce 1 věta 3 a 4 se uplatní příslušně. Nabídky, potvrzení objednávek a jiná prohlášení Prodejce týkající se uzavření, obsahu nebo změny individuální smlouvy vyžadují písemnou, elektronickou nebo listinnou formu, jinak jsou neplatné.   

3. Veškeré dohody, ujištění, přísliby a záruky učiněné ústně zaměstnanci Prodejce v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo předložením nabídky, nejsou pro Prodejce závazné.

4. V případě, že z příčin nezávislých na Prodejci a týkajících se výrobce zboží, Prodejce nebude schopen smlouvu realizovat plně nebo částečně, Prodejce bude mít právo na odstoupení od smlouvy v plném nebo částečném rozsahu. Prodejce nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou následkem shora uvedeného.

III. Vlastnická práva

1. Prodejce si vyhrazuje, že vlastnická práva k prodávanému zboží budou na Kupujícího převedena teprve v okamžiku úhrady celé ceny Prodejci. V případě spojení nebo promíchání věcí se strany stávají spoluvlastníky celku. Vylučuje se uplatnění ustanovení čl. 193 § 2 obč. zák.

2. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z Prodejce na Kupujícího v okamžiku vydání zboží Kupujícímu, a v případě svěření zboží dopravci v okamžiku předání zboží přepravci, bez ohledu na to, kdo hradí náklady na dopravu.

IV. Cena

1. Cena prodávaného zboží bude vždy uvedena v nabídce nebo potvrzení objednávky.

2. Kupující je povinen provést platbu ceny včetně DPH v takové měně, v jaké byla cena zboží uvedena Prodejcem v nabídce nebo potvrzení objednávky (s vyhrazením bodu V odst. 1 věta druhá). Pokud byla cena určena v cizí měně, Kupující nemůže platbu provést v polských zlotých, ledaže Prodejce v nabídce nebo potvrzení objednávky uvedl, že úhrada má být provedena v polských zlotých a určil pravidla pro přepočet cizí měny na polské zloté.

3. Kupující se zavazuje cenu uhradit ve lhůtě stanovené v nabídce, potvrzení objednávky, nebo pokud tam lhůta určena nebyla, ve lhůtě stanovené Prodejcem na faktuře. Splatnost je počítána od dne vydání dané šarže zboží, ledaže v daném případě bylo ujednáno jinak. Platba se považuje za provedenou v okamžiku připsání částky na bankovní účet Prodejce. 

4. V případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou okolnosti opodstatňující navýšení ceny zboží /služby jako např. navýšení cla, zavedení dodatečných celních poplatků, zavedení jiných veřejnoprávních poplatků, má Prodejce právo na příslušné jednostranné navýšení ceny zboží/služby spolu s uvedením příčiny navýšení. Navýšení nemůže být vyšší nežli skutečný nárůst cenotvorných činitelů.

5. Prodejce si vyhrazuje, že při prodeji hutních výrobků je jejich množství (hmotnost) stanovena na základě teoretické hmotnosti a na základě teoretické hmotnosti je kalkulována cena, přičemž:

a) pro zboží, jehož hmotnost je stanovena podle jeho objemu, se počítá následující teoretická hmotnost:

- 2,70 kg/dm3 – pro hliníkové plechy;

- 7,20 kg/dm3 – pro zinkově-titanové plechy;

- 8,50 kg/dm3 – pro mosazné a bronzové plechy;

- 9,0 kg/dm3 – pro měděné plechy;

- 8,0 kg/dm3 – pro ocelové plechy, z uhlíkové, nerez a kyselinovzdorné oceli;

b) pro zboží, jehož hmotnost je stanovena na základě jeho délky, tj. nosníků ve tvaru písmene L, nosníků ve tvaru písmene C válcovaných za horka, je jejich teoretická hmotnost stanovena katalozích hutních výrobků dostupných u obchodních zástupců Prodejce a na jeho webových stránkách na adrese: http://www.thyssenkrupp-materials.pl/katalogi.html

6. Množství zboží uvedené ve smlouvě se nohou lišit o +/- 10 % ve srovnání s množstvím, které má být vydáno. Kupující je povinen zboží převzít v množství, které je v rozsahu shora uvedené množstevní tolerance a uhradit za něj jeho cenu.

7. Ceny uvádění Prodejcem jsou bez DPH a daň z přidané hodnoty bude naúčtována podle platných právních předpisů.

8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv pohledávky ve prospěch Prodejce, je Prodejce oprávněn zdržet se s plněním všech uzavřených smluv (včetně výdeje zboží/poskytnutím služby) do okamžiku, dokud Kupující neuhradí veškeré vymahatelné částky spolu s úroky. Pokud prodlení v uhrazení jakékoliv platby vůči Prodejci překročí 30 dnů, Prodejce může odstoupit od každé individuální smlouvy (smluv) uzavřené mezi stranami, aniž by určil dodatečnou lhůtu. Prodejce nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku těchto příčin.

9. Za vydání kopií atestů materiálu jsou účtovány poplatky podle sazeb stanovených Prodejcem.

10. V případě, že Prodejce ve smlouvě poskytnul Kupujícímu obchodní úvěr (platba s odročenou lhůtou splatnosti), Prodejce jej může kdykoliv změnit nebo zrušit. Toto oprávnění se vztahuje na všechny smlouvy, jejichž předmět dosud nebyl Kupujícímu vydán. V případě absence volného limitu je Prodejce oprávněn zdržet se vydání zboží/poskytnutí služby do okamžiku, kdy Kupující sjedná zajištění odsouhlasené Prodejcem.

11. Pokud úhrada ceny měla být provedena formou platby předem nebo měl Kupující uhradit zálohu, opoždění Kupujícího s úhradou opravňuje Prodejce k odstoupení od smlouvy zcela nebo částečně bez dodatečné výzvy.

V. Zajištění

1. Za účelem zajištění úhrady veškerých nároků spojených s prodejem/dodávkou/poskytnutím služeb Kupující vystaví a předá Prodejci blankosměnku. V případě, že Prodejce bude mít vůči Kupujícímu pohledávky splatné v cizí měně, a také pohledávky splatné v polských zlotých, za účelem nárokování těchto pohledávek soudní cestou na základě jedné směnky, je Prodejce oprávněn přepočíst pohledávku splatnou v cizí měně na polské zloté podle středního kurzu NBP (Národní polské banky) (tabulka A) ze dne vystavení faktury nebo vrubopisu, a v případě, že daná pohledávka nebyla zdokumentována fakturou, ani vrubopisem, ze dne, ke kterému se tato pohledávka stala vymahatelnou.

2. Směnka musí být doručena před dnem prvního vydání zboží/poskytnutí služby Kupujícímu. Pokud Kupující směnku nepředá v této lhůtě, je Prodejce oprávněn zdržet se s vydáním zboží/poskytnutím služby.

3. Směnka bude Kupujícímu vrácena ve lhůtě 14 dnů od doručení Prodejci písemné výzvy k vrácení směnky, pokud Kupující uspokojí veškeré nároky Prodejce související s prodejem/dodávkou/ poskytnutím služeb.    

4. Prodejce může Kupujícího zprostit požadavku vystavení a předání směnky.

VI. Odběr zboží a jeho vlastnosti

1. Kupující se zavazuje velmi pečlivě zkontrolovat zboží v okamžiku jeho odběru z pohledu množství, souladu s technickou specifikací uvedenou ve smlouvě a z pohledu případných viditelných vad. Zkontrolovat je nutno rovněž přiloženou technickou dokumentaci zboží. Po zkontrolování zboží bude podepsán doklad o jeho vydání. Podepsání dokladu o vydání zboží osobou odebírající zboží je totožné s potvrzením shodnosti uvedených parametrů se smlouvou a absencí vad, které by mohly být zjištěny při velmi důkladné kontrole zboží při převzetí.

Kupující se nemůže oprostit od povinností uvedených v tomto odstavci a důsledků jejich nedodržení s odkazem na přijatou praxi obchodu a odběru.

2. Strany se dohodly, že náklady na nakládku boží k přepravě hradí Prodejce, a náklady na vykládku Kupující, a to bez ohledu na to, kdo hradí náklady na dopravu.

3. Veškeré případně Prodejcem předávané atesty, schválení, prohlášení o shodě nebo jiné listiny poukazující na kvalitu zboží, jeho parametry a technické vlastnosti nejsou potvrzením údajů uvedených v těchto listinách Prodejcem a současně tak nejsou zárukou, že zboží splňuje kritéria, která jsou v těchto listinách uvedena. Předávané dokumenty jsou vždy pouze informací Prodejce, že zboží bylo v souladu s prohlášením výrobce provedeno v souladu s kritérii uvedenými v listinách.   

4. V případě prodeje archů z nerez oceli a hliníku a v případě prodeje kruhů z nerez oceli a hliníku jedna strana materiálu (jeden povrch) tj. spodní strana v případě archů z nerez oceli a hliníku a vnitřní strana v případě kruhů z nerez oceli a hliníku – může být dotčena vadami např. promáčknutí, poškrábání, zašpinění apod., a tyto vady nebudou považovány za fyzické vady ve smyslu obč. zák.

5. Prodejce si vyhrazuje, že výrobky z umělé hmoty v daných barvách (včetně těch se stejným číslem barvy) se mohou lišit odstínem, pokud pocházejí z různých výrobních šarží. Rozdíl tohoto druhu není vadou zboží.

6. Za zboží označené jako druhá jakost, a to i v případě předání technické dokumentace týkající se takového zboží, Prodejce nenese odpovědnost. V tomto případě je rovněž vyloučena odpovědnost Prodejce z titulu fyzické nebo právní vady.    

7. Pokud se Prodejce zavázal vydat Kupujícímu dokumenty uvedené v odst. 3, má se za to, že tak může učinit ve lhůtě 10 dnů od vydání zboží. Dokument může být rovněž zaslán e-mailem formou skenu.

VII. Odpovědnost za vady

1. S vyhrazením osvobození, vyloučení a jiných omezení odpovědnosti vyplývajících z ustanovení těchto VPP nebo právních předpisů, Prodejce nese odpovědnost z titulu fyzických a právních vad, pokud vada bude zjištěna v období 3 měsíců počínaje dnem vydání zboží. Shora uvedené období odpovědnosti za fyzické a právní vady se nevztahuje na situace, kdy je Kupujícím spotřebitel.

2. O vadách, které nelze odhalit navzdory velmi pečlivé kontrole při odběru, je Kupující povinen Prodejce informovat neprodleně (nejpozději v průběhu 3 dnů) po jejich zjištění, jinak zanikají práva a nároky související se závadností zboží, včetně z titulu odpovědnosti za fyzické a právní vady.

3. Oznámení o vadě zboží musí být pro svou platnost učiněno písemnou formou s dodejkou, přičemž se Kupující zavazuje zpřístupnit Prodejci závadné zboží k nahlédnutí ve stavu, v jakém bylo dodáno, a to na základě každé jeho výzvy. Pokud zboží bylo upraveno, odpovědnost Prodejce za vady zboží zaniká.  

4. Pokud bude dle mínění Prodejce za účelem zjištění vad nezbytné provedení technické expertízy, Prodejce zaujme své stanovisko k závadnosti zboží po získání příslušné expertízy.

5. Reklamaci bude vyhověno písemnou formou, což je podmínkou takového vyhovění, a to po prozkoumání reklamované šarže zboží Prodejcem, případně po provedení expertízy. V případě vyhovění reklamaci se Prodejce zavazuje na vlastní náklady a dle svého výběru závadné zboží vyměnit za nezávadné zboží nebo provést jeho opravu ve lhůtě sjednané stranami. Pokud je výměna nebo oprava zboží nemožná, nebo je spojená s nutností vynaložení ze strany Prodejce dodatečných výdajů, je Prodejce oprávněn odmítnout zboží vyměnit/opravit a vrátit Kupujícímu příslušnou část ceny.

6. Prodejce je osvobozen od odpovědnosti za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy v případě, že je to způsobeno vadami zboží souvisejícími s nesprávným provedením ze strany výrobce. Strany v tomto případě vylučují rovněž odpovědnost Prodejce z titulu odpovědnosti za právní a fyzické vady. Odpovědnost prodejce z titulu právních a fyzických vad je rovněž vyloučena, pokud Kupující provedl opravu zboží bez souhlasu Prodejce.

7. Prodejce negarantuje užitečnost daného zboží k danému použití. Riziko určení a uplatnění zboží, které je předmětem smlouvy, leží výhradně na straně Kupujícího. Veškeré případné informace poskytované v tomto rozsahu Prodejcem jsou zdvořilostní a nemohou být považovány za základ konkrétního uplatnění.   

8. Zahájení reklamačního řízení neosvobozuje Kupujícího od povinnosti uhradit cenu za vydané zboží.

VIII. Prodlení s platbami a vydáním/odběrem, zodpovědnost.

1. V případě prodlení Kupujícího s platbou celé nebo části ceny za předmět smlouvy, Kupující uhradí Prodejci úroky vyplývající z platné legislativy.

2. V případě prodlení Prodejce se včasným vydáním zboží o více nežli 1 týden, Prodejce uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,2% ceny zboží vydaného pozdě.

3. V případě prodlení Kupujícího se včasným odběrem zboží o více nežli 1 týden, Kupující uhradí Prodejci smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,2% ceny zboží nevyzvednutého včas, a to za každý den prodlení s odběrem. Tuto smluvní pokutu nelze naúčtovat za více nežli 30 dnů prodlení. V p��ípadě, že se Prodejce zdrží s výdejem zboží Kupujícímu vzhledem k výskytu okolností uvedených v bodě V odst. 2 nebo v bodě IV odst. 10 VPP, se má za to, že Kupující je v prodlení s odběrem a naúčtovaná bude smluvní pokuta.

4. Prodejce je osvobozen o jakékoliv odpovědnosti související s pozdním vydáním zboží nebo poskytnutím služby, pokud je toho příčinou skutečnost, že jeho dodavatel nebo subdodavatel neuskutečnil dodávku nebo poskytnutí služby včas.  

5. Kupující uhradí Prodejci jednorázově smluvní pokutu ve výši 25% ceny zboží nevyzvednutého včas v případě, že Kupující bude v prodlení s odběrem po dobu delší 30 dnů. V případě uvedeném ve větě předchozí Prodejce rovněž může odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy Prodejcem nezprošťuje Kupujícího povinnosti uhradit vyhrazenou smluvní pokutu. Ustanovení odst. 3 věta 3 se uplatní obdobně.

6. V případě, že škoda převyšuje vyhrazené smluvní pokuty, je Prodejce oprávněn nárokovat odškodnění dle všeobecných pravidel.

7. Nahrazení škody způsobené Kupujícímu v souvislosti s neplněním nebo nesprávným plnění smlouvy je omezeno na uhrazení smluvní pokuty, a v případě, že nebyla účtována, na uhrazení náhrady škody ve výši maximálně ceny bez DPH zboží vyplývajícího ze smlouvy nebo/a ceny bez DPH za službu vyplývající ze smlouvy, přičemž Prodejce je zodpovědný výhradně za škody vzniklé Kupujícímu, které jsou typické a které bylo možní přepokládat.

8. V souvislosti s tím, že na všechny pohledávky Prodejce se vztahuje pojištění, je Prodejce oprávněn odstoupit od celé nebo části smlouvy s okamžitou platností v případě, že pojistitel zruší pojistnou ochranu poskytnutou na pohledávky Prodejce vůči Kupujícímu. Za účelem zabránění zrušení smlouvy Kupující může Prodejci předložit dodatečné záruky, jejichž schválení závisí výhradně na Prodejci. 

9. Kupující není oprávněn odstoupit od části smlouvy, která již byla vykonána. Kupující není oprávněn započítat své pohledávky s pohledávkami Prodejce bez dřívějšího souhlasu Prodejce vyjádřené písemně, jinak je takovýto souhlas neplatný. Ustanovení věty předchozí se neuplatňují ve vztahu ke Kupujícímu, který je spotřebitelem.

10. Strany jsou oprávněny neúčtovat smluvní pokuty uvedené v tomto bodě.

IX. Příslušnost soudu, právo.

1. Soudem příslušným pro rozhodování ve věci případných sporů bude věcně příslušný obecný soud v Toruni.

2. V rozsahu smlouvy mají uplatnění výhradně ustanovení polského práva.

X. Jiná ustanovení   

1. Pokud je Prodejce na základě VPP oprávněn od smlouvy odstoupit, má se za to, že toto právo může uplatnit ve lhůtě 90 dnů od vzniku okolnosti, která je základem odstoupení, a dále se odstoupení může vztahovat dle výběru Prodejce na celou smlouvu nebo její nezrealizovanou část. Právo Prodejce na odstoupení nevylučuje skutečnost, že Prodejce smlouvu plnil po výskytu okolnosti opodstatňující odstoupení od smlouvy. Pro prodej uskutečňovaný Prodejcem se vylučuje uplatnění Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřená 11. dubna 1980 ve Vídni a Úmluvy Organizace spojených národů o promlčení při mezinárodní koupi zboží uzavřené 14. června 1974 v New Yorku. 

2. Pokud by se jednotlivá ustanovení VPP ukázala být neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. V takovém případě se strany zavazují sjednat taková ustanovení, která budou odpovídat předchozím ustanovením účinným způsobem.

thyssenkrupp Materials Poland S.A.