You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ogólne warunki sprzedaży (LT)

thyssenkrupp Materials Poland S.A., registruotos Torunėje, bendrosios pardavimo/tiekimo sąlygos - galiojančios nuo 2017 m. spalio 16 d., pakeitusios dokumentą, galiojusį nuo 2013 m. gegužės 10 d.

Bendrosios pardavimo sąlygos 


I. Bendrosios nuostatos
1.    Bendrosios pardavimo/tiekimo sąlygos taikomos visoms thyssenkrupp Materials Poland S.A. sudaromoms prekių pardavimo/tiekimo sutartims.
2.    Bendrosiose sąlygose toliau naudojamų sąvokų reikšmės:

-    Pardavėjas – bendrovė thyssenkrupp Materials Poland S.A., registruota Torunėje (tkMP S.A.);
-    Pirkėjas – subjektas, kita pardavimo/tiekimo sutarties šalis (tkMP S.A. klientas);
-    Bendrosios sąlygos – šis, bendrųjų pardavimo/tiekimo sąlygų rinkinys, sudarytas thyssenkrupp Materials Poland S.A., registruotos Torunėje;
3.    Bendrosios pardavimo/tiekimo sąlygos yra išsamios ir vienintelės, reguliuojančios  šalių sudaromus  pardavimo/tiekimo sandorius, parduodant prekes ir/bei paslaugas. Jokios kitos Pirkėjo taikomos nuostatos (bendrosios sąlygos, taisyklės ir pan.) negalioja.
4.    Bendrųjų sąlygų pakeitimai turi būti sudaryti rašytine forma, priešingu atveju jie yra negaliojantys. Jei sudaroma atskira pardavimo/tiekimo sutartis ar papildomas susitarimas, Bendrosios sąlygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja naujai sutarčiai. Sąlygos, kurios nėra apibrėžtos aukščiau minėtame susitarime, taikomos pagal Bendrasiąs sąlygas.
II.    Sutarties sudarymas
1.    Individualios sutarties sudarymo pagrindas yra Pirkėjo užsakymas, pagal Pardavėjo pateiktą pasiūlymą. Pirkėjui pakeitus pasiūlymą ar įtraukus išlygas neatitinkančias Pardavėjo pasiūlymo, sutartis įsigalioja tik Pardavėjui patvirtinus užsakymo pakeitimus ar išlygas. Nepatvirtinus užsakymo, laikoma, kad individuali sutartis nesudaryta. Šalys nenumato galimybės sudaryti sutartį pagal nutylėjimą.
2.    Jei Pirkėjas pateikia užsakymą iš anksto negavęs pasiūlymo (pvz. kvietimo deryboms pagrindu ar pan.), sutartis sudaroma tik Pardavėjui patvirtinus užsakymą. 1 dalies 3 ir 4 sakiniai taikomi atitinkamai. Pasiūlymai, užsakymo patvirtinimai bei kiti Pardavėjo pareiškimai dėl sutarties sudarymo, turinio ar individualaus sutarties pakeitimo turi būti pateikti raštu, elektronine forma ar dokumentine forma, kitaip tai yra laikoma negaliojančiais.
3.    Visi,  su šia sutartimi arba pasiūlymu susiję žodiniai susitarimai, patvirtinimai ar garantijos, pateikti Pardavėjo darbuotojų, Pardavėjui negalioja.
4.    Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, už kurias atsako prekės gamintojas, Pardavėjas negali visiškai ar iš dalies vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, jis turi teisę visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl minėtų priežasčių.
III.    Nuosavybės teisė
1.    Nuosavybės teisę į parduodamą prekę Pirkėjas įgyja, tik sumokėjus Pardavėjui visą sumą už prekę. Tuo atveju kai prekės yra tarpusavyje sujungtos ar sudaro vieną visumą abi šalys yra šio turto bendrasavininkėmis. 
2.    Pardavėjas neneneša atsakomybės dėl prekės praradimo ar sugadinimo nuo to momento, kuomet prekė perduodama Pirkėjui ar vežėjui, nepriklausomai nuo to kam tenka pristatymo išlaidos.
IV. Kaina
1.    Prekės pardavimo kaina kiekvieną kartą turi būti nurodoma pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime.
2.    Pirkėjas yra įpareigotas sumokėti pilną prekės kainą (bruto) ta valiuta, kuri yra nurodyta Pardavėjo pateiktame pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime. Jei kaina buvo nurodyta užsienio valiuta, tai Pirkėjas negali atlikti mokėjimo Lenkijos zlotais PLN, nebent pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime Pardavėjas nurodė, kad mokėjimas turi būti atliktas Lenkijos zlotais PLN ir apibrėžė užsienio valiutos konvertavimo į Lenkijos zlotus PLN taisykles.
3.    Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekės kainą iki pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime nurodyto mokėjimo termino, arba iki Pardavėjo išrašytoje sąskaitoje-faktūroje nurodyto termino, jei pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime terminas nenurodytas. Mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo prekių išdavimo datos jeigu nesusitarta kitaip. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos yra įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.
4.    Jei sudarius sutartį paaiškėja aplinkybės, dėl kurių pateisinamas prekės/paslaugos kainos padidinimas (pvz. muito padidinimas, papildomų muitinių mokesčių įvedimas, kitų valstybinių mokesčių įvedimas ir kt.), Pardavėjas turi teisę atitinkamai ir vienašališkai padidinti prekės/paslaugos kainą, nurodydamas padidinimo priežastį. Kainos padidinimas turi atitikti atskirų kainos dalių padidėjimą.
5.    Pardavėjas, parduodant metalurgijos produktus, pasilieka teisę parduoti prekes pagal teorinį kiekį (svoris), kaina nustatoma pagal teorinį medžiagų svorį:
a)    prekėms, kurių svoris nustatomas pagal jų tūrį, teorinis svoris:
-    2,70 kg/dm3 - aliuminio lakštai;
-    7,20 kg/dm3 - cinko-titano lakštai;
-    8,50 kg/dm3 - žalvario ir bronzos lakštai;
-    9,00 kg/dm3 - vario lakštai;
-    8,00 kg/dm3 - plieno lakštai (anglinio, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno);
b)    prekėms, kurių svoris nustatomas pagal jų ilgį, t.y. sijos, karšto valcavimo loviai, remiamasi teoriniu svoriu, nurodytu metalurgijos produktų kataloguose, kurie pateikiami Pardavėjo prekybos atstovų arba internetinėje svetainėje, adresu: http://www.thyssenkrupp-materials.pl/katalogi.html
6. Prekių kiekis, apibrėžtas sutartyje, gali skirtis +/- 10% lyginant su išduodamu kiekiu. Pirkėjas privalo atsiimti prekių kiekį, kuris telpa aukščiau minėtoje kiekinėje tolerancijoje ir už šį kiekį sumokėti.
7.    Pardavėjo pateikiama kaina už prekes ar paslaugas yra grynoji kaina (neto), prie kurios priskaičiuojamas PVM mokestis pagal galiojančius tarifus.
8.    Pirkėjui vėluojant apmokėti bet kokią skolą, Pardavėjas turi teisę susilaikyti nuo visų sudarytų sutarčių vykdymo (taip pat nuo prekių išdavimo/paslaugų vykdymo), kol Pirkėjas nesumokės visos sutartyje numatytos sumos kartu su delspinigiais. Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti bet kokią sumą daugiau kaip 30 dienų, Pardavėjas gali nutraukti individualią sutartį nenurodydamas papildomo termino. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusia dėl minėtų aplinkybių.
9.    Už medžiagų sertifikatų kopijų išdavimą imami mokesčiai, kurių dydis nustatomas pagal Pardavėjo taikomus įkainius.
10.     Pirkėjui suteiktą pardavimo kreditą (mokėjimo atidėjimą) Pardavėjas bet kada gali keisti arba panaikinti. Ši teisė galioja visoms sutartims, kurių objektas Pirkėjui dar neišduotas. Jei kredito limitas išnaudotas, Pardavėjas turi teisę sustabdyti prekių išdavimą/paslaugų vykdymą  iki to momento, kol Pirkėjas pateiks garantijas, priimtinas Pardavėjui.
11.     Jeigu Pirkėjas vėluoja atlikti išankstinį apmokėjimą ar sumokėti avansą už prekes, tai suteikia teisę Pardavėjui visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties be papildomo pranešimo Pirkėjui.
V.    Prekės atsiėmimas ir jos savybės
1. Atsiėmimo metu Pirkėjas įsipareigoja išsamiai patikrinti prekių kiekį, būklę ir atitiktį pagal sutartyje nurodytas technines savybes. Taip pat privalo patikrinti pateiktą prekės techninę dokumentaciją. Patikrinus prekę, sudaromas perdavimo-priėmimo dokumentas. Pasirašydamos per prekes atsiimantį asmenį perdavimo-priėmimo dokumentą, šalys patvirtina, kad prekė atitinka sutartyje nurodytus parametrus ir neturi matomų trūkumų, kurie gali būti nustatomi atsiėmimo metu atliekant išsamų patikrinimą. Remiantis įprasta prekybos ir priėmimo praktika, Pirkėjas neatleidžiamas nuo šioje dalyje minėtų pareigų, atsakomybės ir galimų pasekmių.
2.    Šalys susitaria, kad prekės pakrovimo išlaidos tenka Pardavėjui, tačiau iškrovimo išlaidos Pirkėjui, nepriklausomai nuo to, kam tenka pristatymo išlaidos.
3.    Visi Pardavėjo, kartu su preke pateikiami sertifikatai, patvirtinimai, atitikties deklaracijos ir kiti prekės kokybę, parametrus ir technines savybes nurodantys dokumentai nėra Pardavėjo patvirtinimas dėl juose pateiktų duomenų ar užtikrinimas, kad prekė atitinka juose nurodytus reikalavimus. Perduodamas šiuos dokumentus, Pardavėjas, remiantis gamintojo deklaracija, tik informuoja, kad prekė, pagaminta pagal dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4.    Nerūdijančio plieno ir aliuminio lakštų bei nerūdijančio plieno ir aliuminio ritinių pardavimo atveju viena medžiagos pusė (vienas paviršius), t.y. apatinė nerūdijančio plieno ir aliuminio lakštų pusė bei vidinė nerūdijančio plieno ir aliuminio rulonų pusė  – gali turėti pažeidimų, pvz.: įlenkimų, įbrėžimų, užteršimų ir pan., pagal civilinį kodeksą tai nėra traktuojama kaip defektai.
5.    Pardavėjas deklaruoja, kad nurodytos plastmasės gaminių spalvos (taip pat nurodant konkretų spalvos numerį) gali nežymiai skirtis priklausomai nuo gamybos partijos. Toks skirtumas nėra laikomas prekių defektu.
6.    Pardavėjas nėra atsakingas už „antrosios rūšies” prekes, net jei kartu su jomis pateikiama techninė dokumentacija. Pardavėjui netaikomi jokie garantiniai įsipareigojimai parduodant tokias prekes. 
7.    Jei Pardavėjas įsipareigojo išduoti Pirkėjui 3 dalyje nurodytus dokumentus, laikoma, kad dokumentai bus pateikti per 10 dienų nuo prekės išdavimo dienos. Dokumento perdavimas gali būti atliekamas persiunčiant skanuotas kopijas elektroniniu paštu.
VI.    Atsakomybė už trūkumus

1.    Numatant išimtis, apribojimus bei kitus Bendrosiose pardavimo/tiekimo sąlygose ar teisės aktuose numatytus atvejus dėl atsakomybės, Pardavėjas atsako garantiniais įsipareigojimais jei defektas yra nustatomas per 3 mėnesius nuo prekių išdavimo datos. Šis laikotarpis nėra taikomas jei Pirkėjas yra vartotoju (konsumentu).
2.    Apie defektus, kurių negalima buvo nustatyti atsiėmimo metu atliekant išsamų patikrinimą, Pirkėjas privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų nustatymo) pranešti Pardavėjui, priešingu atveju Pirkėjas netenka teisės reikšti pretenzijas arba pasinaudoti garantijomis.
3.    Pranešimas apie prekės defektus turi būti pateiktas rašytine forma, pridedant prekių gavimą patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas, Pardavėjo reikalavimu, privalo suteikti jam galimybę apžiūrėti prekę. Jei prekė perdirbta, Pardavėjas nėra atsakingas už prekės trūkumus.
4.    Jei Pardavėjo teigimu prekių defektams nustatyti būtina atlikti techninę ekspertizę, Pardavėjas priima atitinkamą sprendimą gavęs atliktos ekspertizės išvadas.
5.    Pardavėjas apie pretenzijos pripažinimą patvirtintą rašytine forma, raštu praneša apie savo sprendimą, patikrinęs grąžintą prekę, arba atlikęs ekspertizę. Jei pretenzija pagrįsta, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita bei savo pasirinkimu pakeisti prekę kita, neturinčia defektų arba prekę pataisyti iki šalių nustatyto termino. Jei prekės pakeisti arba pataisyti negalima, arba jei dėl to Pardavėjas patirtų papildomų išlaidų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti pakeisti/pataisyti prekę ir grąžinti Pirkėjui jam priklausomą tą dalį sumos.
6.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą kai dėl prekės defektų atsakingas gamintojas. Šalys susitaria, kad šiuo atveju Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai netaikomi. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai taip pat netaikomi jei Pirkėjas atliko prekės remontą be raštiško Pardavėjo sutikimo.
7.    Pardavėjas nesuteikia jokios garantijos dėl prekės tinkamumo konkrečiam tikslui. Už šioje sutartyje numatytos prekės tinkamą naudojimą atsako tik Pirkėjas. Pardavėjo pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio ir ja neturi būti remiamasi naudojant produktą.
8.    Pirkėjui pareiškus pretenziją jis neatleidžiamas nuo pareigos sumokėti už parduotas prekes.
VII.    Mokėjimo ir išdavimo/atsiėmimo vėlavimas, atsakomybė.
1.    Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti už sutarties objektą ar už jo dalį, tokiu atveju, pagal galiojančius teisės aktus Pirkėjas moka delspinigius Pardavėjui.
2.    Jei Pardavėjas vėluoja išduoti prekę daugiau nei 1 savaitę, Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui baudą, kurios dydis yra  0,2% nuo laiku neišduotos prekės kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šios baudos suma negali viršyti 10% nuo laiku neišduotos prekės kainos.
3.    Jei Pirkėjas vėluoja atsiimti prekę daugiau kaip 1 savaitę, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui baudą, kurios dydis yra 0,2% nuo laiku neatsiimtos prekės kainos už kiekvieną uždelstą dieną atsiimant. Ši bauda negali būti skaičiuojama daugiau kaip už 30 dienų vėlavimą. 
4.    Pardavėjas nėra atsakingas už prekės išdavimo ar paslaugos atlikimo termino nesilaikymą atsiradusį dėl to, kad Pardavėjo tiekėjas ar subrangovas laiku nepristatė užsakytos prekės ar neatliko paslaugos.

5.    Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui vienkartinę baudą, kurios dydis atitinka 25% nuo laiku neatsiimtos prekės kainos, jeigu Pirkėjas vėluoja atsiimti prekę daugiau kaip 30 dienų. Tokiu atveju Pardavėjas gali atsisakyti sutarties. Pardavėjui atsisakius sutarties, Pirkėjas neatleidžiamas nuo pareigos sumokėti baudą. 
6.    Jei nuostolio suma viršija baudos sumą, Pardavėjas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo vadovaujantis Bendrosiomis sąlygomis.
7.    Atlyginimo už Pirkėjo patirtą žalą, atsiradusią dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo jos vykdymo apsiribojama baudos sumokėjimu, o tuo atveju kai bauda nenumatyta, žalos atlyginimu, kuomet suma negali viršyti sutartyje numatytos prekės/paslaugos grynosios kainos. Pardavėjas yra atsakingas tik už galimus numatyti, įprastus Pirkėjo patirtus nuostolius.
8.    Kadangi visi Pardavėjo įsipareigojimai yra apdrausti, Pardavėjas turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį visiškai ar iš dalies, jei draudėjas panaikina draudimo apsaugą Pirkėjo įsipareigojimams Pardavėjui. Siekiant išvengti sutarties nutraukimo, Pirkėjas gali pateikti Pardavėjui papildomas užtikrinimo priemones, kurias Pardavėjas gali priimti arba atmesti.
9.    Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kuri iš dalies buvo įvykdyta. Pirkėjas neturi teisės išskaityti savo įsipareigojimų iš Pardavėjo įsipareigojimų, be išankstinio Pardavėjo raštiško sutikimo, kitaip tai laikoma kaip negaliojančia.  Tai nėra taikoma Pirkėjui, kuris yra vartotoju (konsumentu).
10.    Šalys turi teisę susilaikyti nuo šiame straipsnyje nustatytų baudų skyrimo.
VIII. Teismų jurisdikcija, taikytina teisė.
1.    Jurisdikciją nagrinėti bet kokius ginčus turi bendrosios kompetencijos teismas Torunėje.
2.    Šiai sutarčiai yra taikoma Lenkijos  Respublikos teisė.
IX.     Kitos nuostatos
1.    Jei remiantis Bendrosioms pardavimo/tiekimo sąlygomis Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį, laikoma, kad šia teise jis gali pasinaudoti per 90 dienų nuo tos dienos, kai atsirado aplinkybės, dėl kurių sutartis gali būti nutraukiama. Taip Pardavėjas gali pasirinkti ar nutraukti sutartį ar tik jos neįvykdytą dalį.  Ši Pardavėjo teisė nutraukti sutartį taip pat taikoma jei Pardavėjas vykdo savo įsipareigojimus atsiradus aplinkybėms, kurios pateisina sutarties nutraukimą. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudaryta 1980 metų balandžio 11d. Vienoje bei Konvencija dėl senaties prekių tarptautiniuose pardavimuose sudaryta 1974 metų birželio 14d. Niujorke Pardavėjo įvykdytiems pardavimams netaikoma.
2.    Jei bet kuri Bendrųjų pardavimo/tiekimo sąlygų nuostata tampa negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų Bendrųjų pardavimo/tiekimo sąlygų nuostatų galiojimui ar vykdymui. Tokiu atveju šalys įsipareigoja priimti tokią nuostatą, kuri būtų kiek įmanoma artimiausia pagal prasmę ir turinį negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.

thyssenkrupp Materials Poland S.A..