You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ogólne warunki sprzedaży (PL)

Ogólne warunki umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług zawieranych przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. z siedzibą w Toruniu - wersja obowiązująca od 16 października 2017 roku, zastępująca wersję obowiązującą od  10 maja 2013 roku

Ogólne warunki umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży/dostawy/świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich umów, na podstawie których thyssenkrupp Materials Poland S.A. zbywa towary i/lub świadczy usługi.

2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

- Sprzedawca –thyssenkrupp Materials Poland S.A. z siedzibą w Toruniu (tkMP S.A.);

- Kupujący – podmiot  nabywający towary i/lub usługi (kontrahent tkMP S.A.);

-OWS – niniejsze Ogólne warunki umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług zawieranych przez thyssenkrupp Materials Poland S.A. z siedzibą w Toruniu;

3. OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży/dostawy towarów i/lub usług. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

4. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży/dostawy/świadczenia usług lub umowy ramowej wyłącza stosowanie  OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. W zakresie nieuregulowanym w w/w umowach mają zastosowanie  OWS.

II. Zawarcie umowy

1. Podstawą zawarcia indywidualnej umowy jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa indywidualna nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Postanowienia ustępu 1 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Oferty, potwierdzenia zamówień i inne oświadczenia Sprzedawcy dotyczące zawarcia, treści lub zmiany indywidualnej umowy wymagają formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące dla Sprzedawcy.

4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

III. Prawo własności

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

IV. Cena

1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest dokonywać płatności ceny brutto w takiej walucie, w jakiej określona została cena towarów wskazana przez Sprzedawcę w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia (z zastrzeżeniem pkt V ust. 1 zd. drugie). Jeżeli cena została określona w walucie obcej, to Kupujący nie może dokonać płatności w złotych polskich, chyba że w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca wskazał, że zapłata ma być dokonana w złotych polskich i określił zasady przeliczenia waluty obcej na złote polskie.

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Termin płatności liczony jest od dnia wydania danej partii towaru, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru /usługi takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru/usługi wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

5. Sprzedawca zastrzega, że przy sprzedaży towarów hutniczych ich ilość (ciężar) ustalana jest na podstawie ciężaru teoretycznego i w oparciu o ciężar teoretyczny obliczana jest cena, przy czym:

a) dla towarów, których ciężar ustalany jest według jego objętości, przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny:

- 2,70 kg/dm3 – dla blach aluminiowych;

- 7,20 kg/dm3 – dla blach cynkowo-tytanowych;

- 8,50 kg/dm3 – dla blach mosiężnych i brązowych;

- 9,0 kg/dm3 – dla blach miedzianych;

- 8,0 kg/dm3 – dla blach stalowych. ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej;

b) dla towarów, których ciężar ustalany jest według ich długości tj. dwuteowników, ceowników gorącowalcowanych przyjmuje się ciężar teoretyczny wskazany w katalogach wyrobów hutniczych dostępnych u przedstawicieli handlowych Sprzedawcy i na jego stronie internetowej pod adresem: http://www.thyssenkrupp-materials.pl/katalogi.html

6. Ilości towaru określone w umowie mogą się różnić o +/- 10 %  w stosunku do ilości podlegającej wydaniu. Kupujący ma obowiązek odebrać towar w ilości, która mieści się w zakresie w/w tolerancji ilościowej i zapłacić za niego cenę.

7. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i podatek od towarów i usług zostanie doliczony według obowiązujących przepisów.

8. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą jakiejkolwiek wierzytelności Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru/wykonaniem usługi) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od każdej indywidualnej umowy (umów) wiążącej strony bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

9. Za wydanie kopii atestów materiałowych pobierane są opłaty wg przyjętych u Sprzedawcy stawek.

10. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu w umowie kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go zmienić lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to dotyczy wszystkich umów, których przedmiot nie został jeszcze wydany Kupującemu.  W razie braku wolnego limitu Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru/wykonaniem usługi do momentu ustanowienia przez Kupującego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Sprzedawcę.

11. Jeżeli zapłata ceny miała być dokonana w formie przedpłaty lub Kupujący miał wpłacić zaliczkę, to opóźnienie się Kupującego z jej zapłatą uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez dodatkowego wezwania.

V. Zabezpieczenia

1. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą/dostawą/świadczeniem usług Kupujący wystawi i wręczy Sprzedawcy weksel in blanco. W przypadku, gdy Sprzedawca będzie posiadał w stosunku do Kupującego wierzytelności podlegające zapłacie w walucie obcej, jak również wierzytelności podlegające zapłacie w złotych polskich, to w celu dochodzenia zapłaty tych wierzytelności na drodze sądowej na podstawie jednego weksla, Sprzedawca ma prawo przeliczyć wierzytelności podlegające zapłacie w walucie obcej na złote polskie według średniego kursu NBP (tabela A) z dnia wystawienia faktury VAT lub noty obciążeniowej, a w przypadku, gdy dana wierzytelność nie została udokumentowana fakturą, ani notą, z dnia, w którym ta wierzytelność stała się wymagalna.

2. Wręczenie weksla powinno nastąpić przed datą pierwszego wydania towaru/świadczenia usługi Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem towaru/świadczeniem usługi.

3. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w 14 dni po doręczeniu Sprzedawcy pisemnego wezwania do zwrotu weksla, o ile Kupujący zaspokoił wszystkie roszczenia Sprzedawcy związane ze sprzedażą/dostawą/świadczeniem usług.

4. Sprzedawca może zwolnić Kupującego od wymogu wystawienia i wręczenia weksla.

VI. Odbiór towaru i jego właściwości

1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania przez osobę odbierającą towar jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

2. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

3. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

4. W przypadku sprzedaży arkuszy ze stali nierdzewnej i aluminium oraz w przypadku sprzedaży kręgów ze stali nierdzewnej i aluminium jedna strona materiału (jedna powierzchnia) tj. spodnia strona w przypadku arkuszy ze stali nierdzewnej i aluminium oraz wewnętrzna strona w przypadku kręgów ze stali nierdzewnej i aluminium - może posiadać wady np. wgniecenia, zarysowania, zabrudzenia itp. i nie będą one traktowane jako wady fizyczne w rozumieniu k.c.

5. Sprzedawca zastrzega, że wyroby z tworzyw sztucznych o określonych kolorach (w tym o tym samym numerze koloru) mogą różnić się odcieniem, jeżeli pochodzą z różnych partii produkcyjnych. Tego rodzaju różnica nie stanowi wady towaru.

6. Za towary określone jako drugi gatunek, nawet w przypadku przekazania dokumentacji technicznej z nimi związanej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Wyłączona zostaje również w tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa w ust. 3, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 10 dni od wydania towaru. Wydanie dokumentu może nastąpić również poprzez  wysłanie go e-mailem w formie skanu.

VII. Odpowiedzialność za wady

1. Z zastrzeżeniem zwolnień, wyłączeń i innych ograniczeń odpowiedzialności wynikających z postanowień niniejszych OWS lub przepisów prawa, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 3 miesięcy licząc od daty wydania towaru. W/w okres rękojmi nie dotyczy sytuacji, gdy Kupującym jest konsument.

2.O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień i roszczeń związanych z wadliwością towaru, w tym z tytułu rękojmi.

3. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

4. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

5. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt według swojego wyboru wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawić w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana lub naprawa towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany/naprawy towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

6. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

VIII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu/odbiorze, odpowiedzialność.

1.  W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za przedmiot umowy zapłaci on Sprzedawcy odsetki  przewidziane w obowiązujących przepisach.

2. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny wydanego nieterminowo towaru za każdy dzień zwłoki. Kara ta nie może jednak przekroczyć 10% ceny wydanego nieterminowo towaru.

3. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nieodebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Kara ta nie może być naliczana za więcej niż 30 dni opóźnienia. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w punkcie V ust. 2 lub punkcie IV ust. 10 OWS, przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna.

4. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca lub podwykonawca nie wywiązał się z dostawy lub wykonania usługi w terminie.

5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nieodebranego w terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z jego odbiorem powyżej 30 dni. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Postanowienie ust. 3 zd. 3 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Naprawienie szkody wyrządzonej Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ogranicza się do zapłaty kary umownej, a w sytuacji jej braku do zapłaty odszkodowania w kwocie nie wyższej od ceny netto towaru objętego umową lub/i ceny netto za usługę będącą przedmiotem umowy, przy czym Sprzedawca odpowiada jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.

8. W związku z tym, że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy.

9. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w części wykonanej. Kupujący nie ma prawa potrącić swojej wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienie zdania poprzedniego nie ma zastosowania do Kupującego będącego konsumentem.

10. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

IX. Właściwość sądu, prawo.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

X. Inne postanowienia

1. Jeżeli na podstawie OWS Sprzedawca jest uprawiony odstąpić od umowy przyjmuje się, iż może on z tego prawa skorzystać w terminie 90 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej przesłankę odstąpienia, a ponadto odstąpienie może dotyczyć według wyboru Sprzedawcy całej umowy lub jej niezrealizowanej części. Prawa Sprzedawcy do odstąpienia nie niweczy fakt wykonywania umowy przez Sprzedawcę po zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. Wyłącza się stosowanie do sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej 11 kwietnia 1980 roku w Wiedniu oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej 14 czerwca 1974 roku w Nowym Jorku.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

thyssenkrupp Materials Poland S.A.